Privacy Statement

Pagina privacy statement

Laatste update: 30/08/2018

Jouw privacy is ook voor ons belangrijk.

We behandelen jouw persoonlijke gegevens dan ook met de grote zorgvuldigheid en wij dragen zorg voor de beveiliging ervan.


1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens? 

1.1.       De cvba-vso Vias institute met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1405, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0432.570.411 (hierna “Vias institute”, “ons” of “wij”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via deze website.

1.2.       De DPO (“Data Protection Officer” of “Functionaris voor Gegevensbescherming”) van Vias institute kan worden bereikt per brief op voormeld adres of via e-mail op dpo@vias.be.

2. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

2.1.       We gebruiken de door jou opgegeven flitslocatie voor de goede uitvoering van de Flitsmarathon, wat inhoudt dat er tijdens de periode van de Flitsmarathon mogelijk geflitst zal worden op deze locatie door de politie.

We hebben jouw e-mail adres nodig vermits we misbruik en dubbels willen vermijden (waarbij bijvoorbeeld één locatie telkens door dezelfde persoon zou worden aangegeven),.  Jouw e-mail adres wordt enkel daarvoor gebruikt en wordt gewist aan het einde van de Flitsmarathon, behoudens in geval van misbruik via dat adres, in welk geval het e-mail adres kan worden gebruikt voor de opvolging van dat eventuele misbruik. 

Deze gegevens worden dus gebruikt omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons, evenals op basis van het legitiem belang van Vias institute om de flitsmarathon uit te voeren (locatie gebruiken en doorgeven aan de politie die daar kan flitsen / eventueel detecteren en opvolgen van misbruik).

2.2.       De postcode van jouw woonplaats en van jouw werkplaats kan je ons bezorgen, maar moet je niet invullen.  Die gegevens gebruiken we op anonieme wijze (zonder link naar jouw e-mail adres) om te kunnen analyseren welke locaties door de deelnemers worden doorgegeven t.o.v. hun woon-en werkplaats.  Wij maken daar analyses en statistieken van in het kader van onze activiteiten m.b.t. verbetering van de verkeersveiligheid.

3. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

3.1.       Wij verwerken enkel de door jou aangegeven flitslocatie, jouw e-mail adres en, indien je ons deze hebt bezorgd, de postcode van jouw woonplaats en werkplaats.  Eens bekomen, worden deze twee postcodes evenwel verder anoniem verwerkt (zonder verwijzing naar een e-mail adres).

3.2.       De website maakt ook gebruik van cookies.  Daarvoor verwijzen wij naar de cookie policy van deze website. (zie verder)

4. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

4.1.       Enkel werknemers, medewerkers en het management van Vias institute hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover nodig voor de hierboven vermelde doeleinden.

4.2.       Wij doen ook beroep op dienstverleners die namens ons jouw gegevens verwerken. Dit betreft bijvoorbeeld de ontwikkelaar van de website die instaat voor de hosting. De dienstverleners kunnen de persoonsgegevens enkel gebruiken voor zover nodig voor de hierboven aangegeven doeleinden.  Deze dienstverleners hebben de wettelijke en contractuele verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofde verwerkingen.

4.3.       De door jou opgegeven locatie kan worden doorgegeven aan de politie met het oog op het uitvoeren van flitscontroles.  De politie ontvangt van ons evenwel geen andere gegevens.

4.4.       Wij geven jouw gegevens niet door aan andere derden zonder jouw toestemming, tenzij indien wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn of op basis van een gerechtelijk of administratief bevel of instructie van een daartoe bevoegde overheid of instelling.

4.5.       Onze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere sites ter informatie of voor jouw gebruiksgemak.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites of voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze sites, inclusief door de sociale media platformen waarop wij actief zijn.  Wij verwijzen daarvoor graag naar de privacy policies van de betrokken sites en sociale mediaplatformen.

5. Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Vias institute bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als nodig voor de in deze policy aangehaalde doelstellingen. 

Dit houdt in dat jouw e-mail adres wordt bewaard tot aan het eind van de flitsmarathon, tenzij indien langer nodig voor het bestrijden van fraude of misbruik en het voeren van geschillen, en dit dan zo lang als de betwisting loopt.  De postcode van jouw woon-of werkplaats worden, indien je die meedeelde, na de afloop van de flitsmarathon enkel anoniem verwerkt, zoals hierboven aangegeven.

 

6. Welke maatregelen nemen wij voor een veilige verwerking? 

6.1.       Vias institute neemt de passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen om, in het licht van de mogelijke risico’s, een passend beveiligingsniveau te waarborgen voor het bewaren van de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens.  Deze maatregelen omvatten onder andere het bewaren van persoonsgegevens in veilige operationele omgevingen die niet toegankelijk zijn voor het publiek en waartoe alleen de daartoe bevoegde werknemers, medewerkers, het management, vertegenwoordigers en onderaannemers van Vias institute toegang hebben.

6.2.       De derden dienstverleners waar wij een beroep op doen, hebben ook de wettelijke en contractuele verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofde verwerkingen.  

7. Wat zijn jouw rechten onder de GDPR? 

Conform de GDPR heb je:

  • het recht om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken;
  • het recht om ons te verzoeken om over te gaan tot beperking van de jou betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken;
  • het recht om ons te verzoeken om de persoonsgegevens die je ons hebt bezorgd, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (zgn. “recht op gegevensoverdraagbaarheid”);
  • het recht om, wat verwerkingen betreft die zouden zijn gebaseerd op jouw toestemming, te allen tijde deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
  • het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Bepaalde van deze rechten kunnen enkel uitgeoefend worden binnen de voorwaarden en grenzen vastgelegd door de GDPR.   Je hebt in elk geval wel steeds het absolute recht om je te verzetten tegen het verder gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Onze contactgegevens voor de uitoefening van jouw rechten staan vermeld in punt 1 van deze kennisgeving.  Wanneer je jouw rechten uitoefent, kunnen wij je vragen dat je ons aanvullende informatie verstrekt om ons te helpen jouw identiteit te verifiëren en jouw gegevens te vinden .

 

8. Wijzigingen

Vias institute behoudt zich het recht voor om aanpassingen door te voeren aan deze privacy policy indien dat vereist zou zijn in het licht van wetswijzigingen of richtlijnen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit, evenals wanneer onze processen inzake gegevensverwerking zouden wijzigen.  Wijzigingen zullen steeds worden meegedeeld via deze website. Wij raden jou dan ook aan om deze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

B.Cookie policy

Laatste update: 30/08/2018   

1.         Jouw clickgedrag  

Op deze site worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan sitebezoekers verder optimaliseren.

2. Gebruik van cookies

Op deze website maken we gebruik van cookies.  Cookies zijn bestandjes met gegevens die jouw computer ontvangt wanneer je onze websites bezoekt. Deze website gebruikt de volgende soorten cookies:  

2.1.       Functionele cookies

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet.  Een functionele cookie is bijvoorbeeld het opslaan van de producten die de bezoeker van een webshop in het winkelmandje plaatst.  Functionele cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst.

2.2.       Google Analytics We gebruiken cookies om webstatistieken (Google Analytics) bij te houden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's ze bekijken, waar ze vandaan komen, waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken.

3.         Sociale media Op de website kunnen functionaliteiten van thirdparty services zijn opgenomen om afbeeldingen of pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram of om toepassingen te laten draaien op de website (bijvoorbeeld een live chat functie) . Deze functionaliteiten werken door een code die van deze third party services zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben geen invloed op deze cookies.

4.         Blokkeren van cookies / achteraf verwijderen van cookies

De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. Hou er rekening mee dat bepaalde delen van de website mogelijk niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert. De manier waarop je cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

C.        Intellectuele eigendomsrechten  

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vias institute of rechthoudende derden.  

D.        Beperking van aansprakelijkheid 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Vias institute levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Vias institute de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Vias institute kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Vias institute geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Vias institute kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Vias institute verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

E.        Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.